Privaatsuspoliitika

Kehtib alates 25.02.2021

Advertis OÜ, registrikood 14295016, asukoht Pärna 8, Pärnu, 80014, Eesti (edaspidi „Advertis “) on veebilehe www.advertis.ee (edaspidi veebileht) omanik ning haldaja.

Veebilehe eesmärk on reklaamida Advertise poolt pakutavaid teenuseid ning tehtud töid. Lisaks on välja toodud ka Advertise blogipostitused. Veebilehe külastaja (edaspidi “külastaja”) kasutab veebilehte eesmärgiga saada uusi teadmisi veebiarenduse vallas ja/või saada pakkumine oma veebiarenduse projekti jaoks.

Advertis kinnitab, et järgib andmete töötlemisel isikuandmete kaitse üldmäärusest 2016/679 tulenevaid nõudeid. Antud privaatsuspoliitikaga soovib Advertis teavitada kasutajaid nende andmetega tehtavatest töötlemistoimingutest.

Advertis jätab endale õiguse käesolevat privaatsuspoliitikat igal ajal muuta.

1. KOGUTAVAD ANDMED

Advertis töötleb kasutajate kohta andmeid, mida külastaja on vabatahtlikult Advertise veebilehel avaldanud. Külastajad mõistavad, et andmete avaldamine Advertisele on vabatahtlik.

Advertis kogub ja töötleb kasutajate kohta järgmisi andmeid (edaspidi koos nimetatud „Isikuandmed“):

Nimi ja e-mail.
Muud andmed, mida kasutaja otsustab platvormil enda kohta avaldada.

2. EESMÄRK JA ÕIGUSLIK ALUS

Advertis töötleb kasutajate Isikuandmeid üksnes seaduses või käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud eesmärkidel, mh järgmistel eesmärkidel: kasutaja identifitseerimiseks ning kontakteerumiseks, arendusteenuse osutamiseks, asjakohase reklaami pakkumiseks.

3. ANDMETE EDASTAMINE JA SÄILITAMINE

Advertis võib edastada kasutaja Isikuandmeid kolmandatele osapooltele, kellega on varasemalt sõlmitud koostööleping. Advertis kinnitab, et on teinud kõik endast oleneva, et eelnimetatud kolmandad osapooled tagaksid Isikuandmete konfidentsiaalsuse ja turvalisuse.

Advertis säilitab kasutaja Isikuandmeid nii kaua, kuni see on seadusega ettenähtud või lubatud, kuid mitte kauem, kui see on Advertisele mõistlikult vajalik nende eesmärkide saavutamiseks, milleks andmeid koguti või töödeldi.

4. KASUTAJA ÕIGUSED ANDMETE KOGUMISEL

Seoses Isikuandmete töötlemisega on kasutajal õigus:

Taotleda juurdepääsu Advertis poolt kasutaja kohta kogutud Isikuandmetele ning nõuda koopiat Isikuandmetest;

Taotleda Isikuandmete parandamist, täiendamist või kustutamist, kui need ei vasta tegelikkusele või neid ei töödelda kehtivate nõuete kohaselt;

Nõuda õigusaktides sätestatud juhtudel, et Advertis piiraks kasutaja kohta Isikuandmete kogumist, töötlemist või kasutamist;
Esitada oma õiguste rikkumise korral kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

5. KÜPSISED

Advertis kasutab platvormil küpsiseid ja teisi jälgimisvahendeid, mis aitavad kaasa Advertise veebilehe külastajate kasutajakogemuse optimeerimiseks ja tagavad seeläbi pakutava teenuse kõrge kvaliteedi ning kasutaja mugava navigeerimise platvormil.

Küpsised on oma olemuselt tekstifailid, mis salvestatakse kasutaja arvutisse, nutitelefoni või teise seadmesse.

Kasutaja saab küpsised igal ajal kustutada või blokeerida oma brauseri seadetest, kuid mõned küpsised võivad olla vajalikud platvormil pakutavate teenuse toimimiseks. Sellest tulenevalt mõistab kasutaja, et küpsiste blokeerimise või kustutamise korral ei pruugi mõned platvormi funktsioonid õigesti toimida.

6. KONTAKTANDMED

Kui kasutaja soovib kasutada mõnda käesoleva privaatsuspoliitika punktis 4 toodud õigust või soovib saada oma Isikuandmete töötlemise kohta täiendavat informatsiooni, siis palume pöörduda Advertise poole e-posti aadressil info@advertis.ee.

etEesti